Рейтинг
Порталус

eLearning - новое направление в обучении
публикация №1280398075

29 июля 2010 girina

Аннотация от автора: В статье говорится о такое направлении в обучении как eLearning

Открыть полную версию публикации

Когнитивная образовательная технология развития познавательной самостоятельности обучаемых с помощью тестового комплекса
публикация №1280397403

29 июля 2010 girina ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация от автора: В статье рассматривается поэтапное развитие познавательной самостоятельности с помощью тестового комплекса

Открыть полную версию публикации

УПРАВЛІННЯ ЕВРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРИГОТУВАННЯ БУЛЬЙОНІВ»
публикация №1279353527

17 июля 2010 pogorelova1

Аннотация от автора: Пошук шляхів зацікавленості викладання, велике прагнення збудити у молоді інтерес до науки неминуче породжують такі засоби, які роблять процес навчання захоплюючим. Лектор демонструє перед майбутніми фахівцями шлях наукового мислення, примушує їх слідкувати за діалектичним рухом думки до істини, робить їх співучасниками наукового пошуку. Таким чином викладачі приходять до застосування різноманітних новітніх технологій навчання. Одна із різновидів людського мислення – евристична діяльність, яка створює нову систему дій або розкриває невідомі раніше закономірності оточуючих людину об'єктів. Використання евристичного підходу в навчанні харчовим дисциплінам, - це можливість розкрити таємниці навколо процесу виникнення поняття та його визначення; технологічні завдання та задачі, їх постановки, пошуки доведення або вирішення виробничих ситуацій.
Простежимо використання евристичного підходу в процесі вивчення теми «Приготування бульйонів». Евристичні прийоми будемо застосовувати як особливі прийоми, що сформувалися в процесі вирішення одних завдань та більш або менш свідомо переносяться на інші завдання. Вони дають загальний напрям думки, не гарантуючи отримання необхідного результату.
Велику роль у «відкритті» понять, доведенні технологічних завдань та розв'язуванні технологічних задач відіграють прийоми, що належать до загальних. Найважливіше місце серед них посідають аналіз та синтез.
Евристичні завдання на застосування аналізу через синтез можуть бути такими:
1. Охарактеризувати бульйон кістковий та бульйон м'ясний.
2. Назвати зв'язки, якими можуть бути пов'язані ці бульйони.
3. Назвіть особливості приготування кісткового та м'ясного бульйонів.
4. Ви помітили нові властивості бульйону м'ясного?
Особливо важливо, порівнюючи, вміти розрізняти властивості схожих понять,щоб уникнути помилки в процесі їх застосування.
Евристичні питання на порівняння можуть бути такими:
1. Чим відрізняється технологія приготування кісткового бульйону від м'ясного?
2. Чим відрізняється склад сухого залишку кісткового бульйону від м'ясного бульйону?
3. Які суттєві спільні властивості мають бульйони, що розглядаються?
4. Які властивості різнять ці бульйони?
Виконання таких завдань, по-перше, формує вміння аналізувати, порівнювати; по-друге, запобігає типовим помилкам, коли студенти, формулюючи поняття називають не всі суттєві властивості. Порівняння сприяє встановленню більш глибоких зв'язків раніше вивченого та нового матеріалу, полегшує засвоєння знань, допомагає бачити аналогії.
Завдяки застосуванню порівнянь-протиставлень розглянемо співвідношення екстрактивних, мінеральних і білкових речовин (головним чином желатину), а також емульгованого жиру в різних бульйонах. З таблиці 1.1 видно, що велика частина сухого залишкум'ясного і рибного бульйонів доводиться на мінеральні і екстрактивні речовини.
Таблиця 1.1 - Склад сухого залишку(в % від загальної кількості СР)
Харчові речовини Бульйони
М'ясний Кістковий З риб З рибних відходів
1 2 3 4 5
Мінеральні речовини 25 6 24 11,5
Емульгований жир 2,4 12,4 - 11,2
Білки 24 77,6 48 73,65
Екстрактивні речовини 48,6 4 28 3,65
Обгрунтовання кожного евристичного прийому, який застосовують під час вивчення теми, сприяє свідомому засвоєнню матеріала.
Також можна застосовувати прийом абстрагування, узагальнення та систематизації. Завдяки евристичним питанням або застосуванню евристичної бесіди з'ясуємо від чого залежить харчова цінність бульйонів; яку роль грають бульйони в стимулюванні процесів травлення; чим визначається склад бульйонів; від чого залежить кількість речовин, що перейшли до бульйону.
Можна також користуватися евристичними порадами, які належать до спеціальних евристик. Так, наприклад, доцільним є подрібнення кісток на шматки розміром 5...7 см, оскільки з більшої кістки речовини переходять в бульйон в меншій кількості, а дрібніша кістка «злежується» на дні казана, й перехід речовин в бульйон, таким чином, ускладнюється.
При визначенні гідромодуля (відношення кількості рідини до маси продукту) і тривалості варіння бульйону слід мати на увазі, що перехідні в бульйон з кістки речовини в ході варіння змінюються. Ці зміни не завжди є бажаними. Наприклад, жир піддається гідролізу та емульгуванню, в результат чого бульйон набуває сального присмаку. Цьому процесу сприяє як зростання гідромодуля, так і збільшення часу варіння бульйонів. З цієї причини тривалість варіння бульйону з яловичих кісток повинна складати 3,5...4 год [1].
В складі технологічних умінь істотне значення має одержання висновків з умови завдання. Цей прийом одержав назву «виведення наслідків» та є оберненим до прийому «підведення під поняття [2].
Обґрунтування кожного евристичного прийому сприяє свідомому засвоєнню матеріалу та робить знання більш міцними. Мотивування вивчаємих прийомів демонструє студентам практичну значимість їх, сприяє збудженню та підтриманню уваги, зацікавленості на заняттях з харчових технологій

Критический конструктивизм виктимологии образования как методология рефлексии актуальных проблем педагогики профессионального образования
публикация №1278694225

09 июля 2010 rudenskiy

Аннотация от автора: рассматривается виктимология образования как педагогический феномен критического конструктивизма и как методология рефлексии актуальных проблем профессионального образования.

Открыть полную версию публикации

Формрование базовых навыков у воспитанников детского дома.
публикация №1278644519

09 июля 2010 3956637029

Аннотация от автора: Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни.

Открыть полную версию публикации

Детская трудова фирма "Мастерок"
публикация №1278644123

09 июля 2010 3956637029

Аннотация от автора: Формирование готовности к труду воспитанников детского дома через органиацию детских трудовых фирм.

Открыть полную версию публикации

Экологичекий проект
публикация №1278643724

09 июля 2010 3956637029 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация от автора: Проект создания плодово-ягодного хозяйства, для оздоровления воспианников. smile

Открыть полную версию публикации

Новое образование
публикация №1278167694

03 июля 2010 nata-50

Аннотация от автора: Вопрос: Как плохое образование связано с отсутствием соединения между людьми? Я не вижу тут связи.
Ответ: То, что мы называем "образованием", – дает образование, но не воспитывает. Школа не строит из ребенка человека, а дает ему только знания: по физике, химии и т.д.
Мы называем образовательную систему воспитательной, но она вообще не воспитывает.

Открыть полную версию публикации

Мама,папа,я спортивная семья
публикация №1277139402

21 июня 2010 marna34

Аннотация от автора: -воспитание здорового, всесторонне развитого ребенка;
-закрепление материала по ознакомлению дошкольников с железной дорогой и ее профессиями.

Открыть полную версию публикации

Проблемы подготовки педагогов дошкольного учреждения к педагогическому сопровождению семей воспитанников.
публикация №1273491523

10 мая 2010 semaka

Аннотация от автора: В статье рассматриваются проблемы семьи, особенности ее педагогического сопровождения в условиях ДОУ, раскрывается роль педагога в данном аспекте, его профессиональная подготовка к осуществлению сотрудничества с родителями.

Открыть полную версию публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 53 54 55 56 57 58 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Публикации, отправленные в архив рубрики


О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама